ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลการดำเนินงาน
การให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริต
การดำเนินการป้องกันการทุจริต
(Q & A) ถาม-ตอบ

Q&A (คําถาม - คําตอบ)

องค์การบริหารส่วนตําบลกะลุวอ เปิดโอกาสให้ประชาชนสอบถามข้อมูลหรือข้อกังวลสงสัย หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานปฏิบัติงาน ทางเว็บบอร์ดของหน่วยงาน ด้านล่างนี้

ดูคำถาม-คำตอบ ทั้งหมด   Q&A (คําถาม - คําตอบ) ทั้งหมด
4/6 หมู่ที่ 4 ถนนสายเลี่ยงเมืองนราธิวาส-ตากใบ ตำบลกะลุวอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
โทรศัพท์ 073-530466 โทรสาร 073-530465 E-mail:obt.kaluwo@gmail.com
© Copyright 2010. kaluwo.go.th All rights reserved. Powered by Double Click Computer