ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลการดำเนินงาน
การให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การดำเนินการป้องกันการทุจริต
มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่ง
คณะผู้บริหาร
นายมูหามะอาสมี เจะเตะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ

086-4919335
นายแวอาแซ สือแม
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ

089-8784180
นายฮานาฟี อาแว
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ

089-8709538
นายอัลดุลยาเลย์ ยูโซ๊ะ
เลขานุการนายก อบต.กะลุวอ

064-4325836

4/6 หมู่ที่ 4 ถนนสายเลี่ยงเมืองนราธิวาส-ตากใบ ตำบลกะลุวอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
โทรศัพท์ 073-530466 โทรสาร 073-530465 E-mail:obt.kaluwo@gmail.com
© Copyright 2010. kaluwo.go.th All rights reserved. Powered by Double Click Computer