ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลการดำเนินงาน
การให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริต
การดำเนินการป้องกันการทุจริต
สำนักปลัด

นางชัลมา บือซา
หัวหน้าสำนักปลัด

080-8720494
นางสาวนูรีดาห์ เจะอามะ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

000-0000000
นางยูนัยดะ อาแว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

000-0000000
นายรอกีบ ดิทามาท
นักทรัพยกรบุคคล

นางสาวนูรฟาตีฮะห์ หะยีและ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

088-4892290
นางไอนุง กูมูดอ
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

นายอับดุลกอเดร์ นาลี
พนักงานขับรถ

นายกูยิ กูมูดอ
พนักงานขับรถ

นางสาวรูฮายา อาแว
แม่บ้าน

093-7814563
 
 
 
4/6 หมู่ที่ 4 ถนนสายเลี่ยงเมืองนราธิวาส-ตากใบ ตำบลกะลุวอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
โทรศัพท์ 073-530466 โทรสาร 073-530465 E-mail:obt.kaluwo@gmail.com
© Copyright 2010. kaluwo.go.th All rights reserved. Powered by Double Click Computer