ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลการดำเนินงาน
การให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริต
การดำเนินการป้องกันการทุจริต
วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์การพัฒนา ของ องค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ


         ตำบลน่าอยู่  เศรษฐกิจมั่นคง  ชุมชนเข้มแข็ง  แหล่งท่องเที่ยวประทับใจ  เทคโนโลยีทันสมัย  ร่มเย็นใต้พระบารมี

วิสัยทัศน์ (VISION)

     วิสัยทัศน์ (VISION) ในการพัฒนาเป็นจุดมุ่งหมายขององค์กรในการพัฒนาเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ สูงสุด หรือเป็นเข็มทิศที่กำหนดทิศทางในการพัฒนา เพื่อให้ชุมชนมีความรุ่งเรืองและเจริญก้าวหน้า ในอนาคต และเป็นพลังขับเคลื่อนในการบริหารจัดการขององค์กร และทุกภาคส่วนของชุมชน

วิสัยทัศน์

4/6 หมู่ที่ 4 ถนนสายเลี่ยงเมืองนราธิวาส-ตากใบ ตำบลกะลุวอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
โทรศัพท์ 073-530466 โทรสาร 073-530465 E-mail:obt.kaluwo@gmail.com
© Copyright 2010. kaluwo.go.th All rights reserved. Powered by Double Click Computer