ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลการดำเนินงาน
การให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริต
การดำเนินการป้องกันการทุจริต
(Q & A) ถาม-ตอบ

เงินผู้สูงอายุ


สอบถามหน่อยครับ เงินสูงอายุ ทำไมจึงได้รับเงินไม่เท่าไรครับ

สร้างเมื่อ 10 มี.ค. 2565, 09:34:24 น.

แสดงความคิดเห็น 1 (ชื่อผู้ตอบ admin)

เบี้ยยังชีพผุ้สูงอายุจ่ายแบบขั้นบันได้ตามช่วงอายุ ดังนี้
อายุ 60 - 69 ปี ได้รับ 600 บาท
อายุ 70 - 79 ปี ได้รับ 700 บาท
อายุ 80 - 89 ปี ได้รับ 800 บาท
อายุ 90 ปีขึ้นไป ได้รับ 1,000 บาท

 

สร้างเมื่อ 14 มี.ค. 2565, 11:30:02 น.

ตอบคำถาม4/6 หมู่ที่ 4 ถนนสายเลี่ยงเมืองนราธิวาส-ตากใบ ตำบลกะลุวอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
โทรศัพท์ 073-530466 โทรสาร 073-530465 E-mail:obt.kaluwo@gmail.com
© Copyright 2010. kaluwo.go.th All rights reserved. Powered by Double Click Computer