ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลการดำเนินงาน
การให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริต
การดำเนินการป้องกันการทุจริต
ภาพกิจกรรม
โครงการเมาลิดสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2566
ประมวลภาพโครงการเมาลิดสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2566 วันที่ 20 ตุลาคม 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ
องค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ ขอขอบคุณทุกภาคส่วนร่วมถึงประชาชนในตำบลกะลุวอที่ได้ร่วมกิจกรรมงานเมาลิดสัมพันธ์ในครั้งนี้ ตลอดจนหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ ซึ่งทำให้การจัดงานในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
4/6 หมู่ที่ 4 ถนนสายเลี่ยงเมืองนราธิวาส-ตากใบ ตำบลกะลุวอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
โทรศัพท์ 073-530466 โทรสาร 073-530465 E-mail:obt.kaluwo@gmail.com
© Copyright 2010. kaluwo.go.th All rights reserved. Powered by Double Click Computer