ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลการดำเนินงาน
การให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริต
การดำเนินการป้องกันการทุจริต
ภาพกิจกรรม
ช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุวาตภัย
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ ได้ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยเหตุวาตภัย เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2564 เนื่องจากลมพัดแรงทำให้หลังคาบ้านเรือนของประชาชนได้รับความเสียหาย โดยได้มอบวัสดุกระเบื้องมุงหลังคา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้อยู่อาศัยได้ตามปรกติ จำนวน 14 ราย
4/6 หมู่ที่ 4 ถนนสายเลี่ยงเมืองนราธิวาส-ตากใบ ตำบลกะลุวอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
โทรศัพท์ 073-530466 โทรสาร 073-530465 E-mail:obt.kaluwo@gmail.com
© Copyright 2010. kaluwo.go.th All rights reserved. Powered by Double Click Computer