ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลการดำเนินงาน
การให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริต
การดำเนินการป้องกันการทุจริต
ภาพกิจกรรม
ร่วมต้อนรับเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
วันนี้ วันที่ (9 พฤษภาคม 2565) นายมูหามะอาสมี เจะเตะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ ร่วมต้อนรับเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมีท่านนายก อบต.เอราวัณ พร้อมคณะผู้บริหารสมาชิก และพนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.เอราวัณ ร่วมส่งเจ้าหน้าที่ในครั้งนี้ด้วย
4/6 หมู่ที่ 4 ถนนสายเลี่ยงเมืองนราธิวาส-ตากใบ ตำบลกะลุวอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
โทรศัพท์ 073-530466 โทรสาร 073-530465 E-mail:obt.kaluwo@gmail.com
© Copyright 2010. kaluwo.go.th All rights reserved. Powered by Double Click Computer