ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลการดำเนินงาน
การให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริต
การดำเนินการป้องกันการทุจริต
E-Service
สารสนเทศเพื่อการบริการประชาค (E-Service)

องค์การบริหารส่วนตําบลกะลุวอ อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ให้บริการประชาชนที่ ต้องการขอความอนุเคราะห์หรือร้องทุกข์ในเรื่องต่างๆ โดยที่ท่านไม่ต้องเดินทางมารับและยื่น แบบคําขอฯ ณ ที่ทําการของเราแต่อย่างใด เป็นการประหยัดเวลาในการเดินทาง โดยท่าน สามารถพิมพ์ข้อความรายละเอียดลงไปในช่องว่าง ทาง อบต.กะลุวอ จะดําเนินการจัดส่ง เจ้าหน้าที่ออกไปให้บริการท่านตามเอกสารที่ร้องขอ และขอความร่วมมือท่านให้ความสะดวก แก่เจ้าหน้าที่ที่ออกไปปฏิบัติหน้าที่ทุกครั้งด้วย

แบบยื่นคำขอใช้บริการ

4/6 หมู่ที่ 4 ถนนสายเลี่ยงเมืองนราธิวาส-ตากใบ ตำบลกะลุวอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
โทรศัพท์ 073-530466 โทรสาร 073-530465 E-mail:obt.kaluwo@gmail.com
© Copyright 2010. kaluwo.go.th All rights reserved. Powered by Double Click Computer